Zakat, Infak dan Sodaqoh

Day-16
ZAKAT, INFAK dan SODAQOH
Sebagai umat muslim pasti kita semua tahu ketiga istilah naku jadikan judul postingnkunamun masih banyak yang belum melaksanakannya dengan baik dan benar. Kapan Zakat itu dikeluarkan, bilamana Infak kita laksanakan dan pada saat apa Sodaqoh kita terapkan. Semua itu perlu pengetahuan dan keikhlasan yang murni untuk mengerti dan sekaligus mempelajarinya serta melaksanakannya dengan ikhlas.
Walaupun aku sudah mengaku muslin puluhan tahun, menjalankan solat wajib, solat sunnah dan melaksanakan ibadah lain yang berkaitan dengan keagamaan yang aku anut, agama Islam.

ZAKAT
Karena itu tak ada salahnya kalau di postingan ini kita sama mempelajari secara singkat tentang arti zakat. Aku segelintir umatNya yang belum paham 100% tentang arti zakat dan bermacam-macam zakat yang ada. Yuk, kita mengulik satu persatu secara singkat dari tulisan para pakar agama Islam ini.

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima. Fakir miskin dan semacamnya adalah mereka yang berhak menerima zakat. Dalam menegakkan syariat Islam ini adalah unsur paling penting. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.Untuk mengulik lebih lanjut tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk memberikan zakat silakan klik di sini.
Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti halnya shalat dan puasa.


INFAK
Sumber gbr: liputan6.com
Infak berasal dari kata anfaqo-yunfiqu" yang berarti membelanjakan atau membiayai. Infak bisa juga berarti pada saat dihubungkan dengan usaha realisasi perintah-perintah Allah.
Infak artinya mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan dan hanya dalam bentuk materi saja, sifatnya sunnah, ada yang wajib (zakat, nadzar).  Infak ini dapat diberikan kepada teman dekat, kedua orangtua, atau kerabat-kerabat terdekat. Dalam memberikan infak ini ada ijab dan qobulnya. Infak bisa diberikan mereka yang membutuhkan. 


SODAQOH
Sodaqoh (sedekah) secara uumum berartimengamalkan atau menginfakkan harta dijalan Allah.
Sumber gbr: medium.com
Namun, kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin, tetapi sodaqoh ini juga mencakup  segala macam dzikir (tasbih, tahmid dan tahlil) serta segala macam perbuatan baik. Bahkan senyum yang ikhlas yang kita berikan kepada orang lain pun termasuk sodaqoh.

Mu'jizat dari Allah untuk mereka yang melakukan sodaqoh ini tertera dalam surah Al-Baqoroh, ayat 245 dengan jelas dituliskan sebagai berikut:

Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepda-Nya-lah kamu dikembalikan.”
Selain Allah akan melipat-gandakan pahala

Ayat tersebut menggambarkan bahwa sodaqoh memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah SWT. Memberi sedekah dengan ikhlas kepada fakir miskin, kerabat atau orang lain yang dilakukan semata karena mengharapkan ridha Allah. Hal ini pasti akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Selain menunjukkan bentuk amalan dan kebenaran imanseseorang terhadap  Allah SWT, sodaqoh memiliki banyak keutamaan dalam pelaksanaannya, seperti

Sumber gbr. bertaqwa.comREFERENSI:
https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-macam-macam-zakat 
 https://www.onoini.com/pengertian-infaq/
https://blog.kitabisa.com/pengertian-shadaqah-keutamaan-dan-macam-macam-shadaqah/ 

Comments

Popular posts from this blog

Ada Apa Dengan Panggilan Bunda?

Khasiat Serai Merah

Eratnya Ikatan Kekeluargaan Itu